La comptabilitat
.

La documentació comptable és una font molt important per al coneixement dels grups festius, car, la major part de vegades, només coneixem la presència d'una dansa o ball parlat en una festa pel fet que s'abonen diners als seus components. També hi trobem, a vegades, altres informacions valuoses: nombre de components dels balls, elements d'indumentària, o anotacions de les despeses per al manteniment dels elements festius, l'adquisició de vestits, etc. La comptabilitat ens permet, finalment, constatar les vinculacions entre els grups festius i els gremis, conèixer els mecanismes interns d'organització de la festa o detectar la participació de grups de fora vila.

Relació de despeses de la Confraria de Sant Domènec, corresponents al trasllat de la imatge a la seva capella del portal de Monterols, el 1798. Hi figuren danses i balls parlats, algunes interpretades per més d'una colla (AHMR).

.

Ball de Prims (2006)
.

Anotacions del «Llibre de Protocols, Pòlisses i Albarans de Clavaria», on consten, entre altres referències a la festa –com el sonar o ballar els gegants– els pagaments a Savall, empleat municipal, per «dos balls» (1635) o per «cascavells» (1637). En anys anteriors, havia estat el responsable de la colla que ballava els gegants. Un d'aquests dos balls és el d'Espases, com s'anota el 1632 o 1633. L'altre podria ser el de Prims, ja que el mateix 1633 s'anota la despesa de cascavells i caretes (AHMR).
.

Rebuts corresponents al pagament d'unes sabates, a càrrec de la Confraria dels Pagesos, per al ballador de l'àliga, amb motiu de la seva participació en la solemnitat en honor a sant Isidre, el 1696 (AHMR).
.
Àliga de Reus (2006)

.
Ball de Cercolets 2006

.

Factura corresponent a l'aportació promesa per l'Ajuntament al gremi de soguers, per la sortida del ball de Cercolets, amb motiu de la visita de la reina mare Maria Cristina, el 1844 (AHMR).

Presentació || Els memorials de les celebracions || La bibliografia